روغن دنده دستی آیسین  GL-5  75W-90

روغن دنده اتوماتیک آیسین AISIN AFW+ PLUS

روغن دنده اتوماتیک CVT آیسین AISIN CFEx